Általános Szerződési Feltételek

Analitikai és Orvosiműszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett https://www.defibrillatormindenkinek.hu/ webáruházhoz

Hatályos: 2020.08.04.

1.Bevezetés

1.1.A jelen általános Szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Analitikai és Orvosiműszerkereskedelmi Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164933; székhely: 1144 Budapest Kőszeg utca 29; adószám: 10737956-2-42) (továbbiakban: Anamed vagy Szolgáltató) és a Szolgáltató által a https://www.defibrillatormindenkinek.hu/ honlapon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő vagy Vásárló és/vagy Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2.Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra (vásárlásra) vonatkozik, amely a https://www.defibrillatormindenkinek.hu weboldalon keresztül kerül megkötésre (a továbbiakban: a Szerződés).

1.3.A Webáruház használatához szükséges egyéb tájékoztatást, amelyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető alábbi tájékoztatások nyújtják: Jogi nyilatkozat, Adatkezelési tájékoztató

1.4.A Webáruház használatával Vásárló tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

1.5.A Webáruház üzemeltetőjének adatai

A Szerződést a Vásárló a Szolgáltatóval köti meg, amelynek adatai a következők:

Név: Analitikai és Orvosiműszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1144 Budapest, Kőszeg utca 29.

Cégjegyzékszám: 01-09-164933

Adószám: 10737956-2-42

Email: info@anamed.hu

Webcím: https://anamed.hu

1.6.Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: SKY Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1036 Budapest, Lajos u 80.

Cégjegyzékszám: 01-09-078120

Adószám: 10481600-2-41

Honlap: https://skymarketing.hu/

2. A Szerződés megkötésével kapcsolatos Általános Információk

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://www.defibrillatormindenkinek.hu/ weboldalon található, elektronikus áruházon keresztül történik (továbbiakban: Webáruház).

2.2. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

2.3. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

2.4. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.5. A webáruház szolgáltatásai elérhetőek minden felhasználó számára, regisztráció nélkül.

2.6. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 8 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

2.7. A szerződés nyelve magyar.

2.8. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2.9. Az Anamed Kft. Ügyfélszolgálata: Ügyfélszolgálat hétfőtől-péntekig 8.00 és 16.00 óra között a posta@anamed.hu címen áll rendelkezésre.

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-220-9236

2.10. Vásárlói kör meghatározása: A Webáruházban ajánlott termékek értékesítése végfelhasználó Fogyasztók (azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) részére történik, valamint olyan gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére is történik, akik a termékeket végfelhasználóként vagy kereskedelmi továbbértékesítés céljából vásárolják meg.

2.11. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékkel vagy a Szerződés megkötésének folyamatával kapcsolatban bármely további kérdése merül fel kérjük, forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához a 2.9 pontban rögzített elérhetőségen.

2.12. ANAMED fenntartja jogát arra, hogy a Webáruházban megrendelhető termékeinek árát megváltoztathassa, ugyanakkor a Webáruházban mindig az aktuálisan érvényes ár kerül feltüntetésre, és az esetleges módosítás csak a Webáruházban való megjelenéssel együtt lép hatályba. Az ár esetleges módosítása a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

2.13. Utánvéttel történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén sem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

2.14. Amennyiben annak ellenére, hogy az ANAMED Kft. a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben szerinti szakmai gondossággal (a továbbiakban: Szakmai Gondosság) jár el – például esetleges rendszerhiba vagy egyéb kimaradás miatt – hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általános piaci értékétől jelentősen eltérő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor az ANAMED Kft. nem köteles a terméket a téves áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

2.15. Az ANAMED Kft. a Webáruházon keresztül küldött megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul valós adatokat megadva kitölti. (Ha a Vásárló valamelyik mezőt hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a rendszertől, illetve hiányos kitöltés esetén nem tud továbblépni.)

2.16. Jelen hatályos ÁSZF rendelkezik azon különleges esetekről, melyeknél az ANAMED Kft. a megrendelés teljesítését megtagadhatja. Ilyen esetnek tekinthető például amikor Vásárló rendszeresen nem veszi át a küldeményt, vagy azt a távollévő felek között kötött szerződéstől elállva az ANAMED Kft.-nek rendszeresen visszaküldi és ezen cselekményével az ANAMED Kft.-nek bizonyíthatóan kárt okoz. Vásárló tudomásul veszi, amennyiben az ANAMED Kft.-nek sorozatosan kárt okoz úgy az ANAMED Kft.-nek jogában van az érintett Vásárló megrendeléseit megtagadni.

2.17. Amennyiben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, azaz hibás ár esetén amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

3. A megrendelés folyamata

3.1. A termék kiválasztása

3.1.1. A Webáruház főoldalán található Termékek ikon-ra kattintva kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket, és a kosárba helyezi.

3.1.2. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azaz regisztráció nélkül használható a Webáruház termékek megrendelésére. A rendelés teljesítéséhez azonban ANAMED Kft.-nek a Vásárlót azonosítania szükséges a szerződés teljesítése értelmében, és a könyvviteli kötelezettségek jogszabályi teljesítése érdekében fel kell vinnie a saját ügyviteli rendszerébe, amit Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz.

3.1.3. A Vásárló részére a megadott e-mail címre ebben az esetben visszaigazoló üzenetet küldünk.

3.1.4. A Vásárló a Weboldalon történő vásárlása alkalmával, minden egyes rendelésének elküldésével egyidejűleg (az erre vonatkozó szövegdoboz kipipálásával) kifejezetten kijelenti, hogy jelen ÁSZF hatályos változatát és az Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy az ÁSZF Szerződéskötéskor hatályos változatának nem megfelelő ismeretéből eredő károkért ANAMED Kft. nem felel.

3.1.5. ANAMED Kft. a Vásárló által a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért semmilyen felelősséget nem vállal. ANAMED Kft. nem tud felelősséget vállalni az abból adódó károkért sem, ha a Vásárló jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem ANAMED Kft.-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.1.6. A Szolgáltató minden megrendelést önállóan kezel. A korábban rögzített megrendelési adatok megváltoztatására az ügyfélszolgálatunkon felkeresése esetén lehetséges.

3.1.7. Szolgáltatót a megrendelés során megadott adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ügyfél a teljesítéssel kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni.

3.1.8. Vásárló vállalja, hogy a vásárlás során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok megváltoztatása a már elküldött megrendelések adatait nem módosítja. Az adatmódosítással kapcsolatos további kérése, kérdése esetén forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához.

3.2. A megrendelés

3.2.1. A megvásárolni kívánt áru lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áru használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termék szállításakor átadott használati utasítás tartalmazza.

3.2.2. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

3.2.3. Ha nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. A Webáruházban megjelenített termékek vételára magyar forintban (Ft), nettó és bruttó értéken is feltüntetésre kerül , a bruttó érték az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazza. A termék bruttó ára a csomagolás költségét tartalmazza.

3.2.4. Kiszállítási költséget az összeladási ár már tartalmazza.

3.2.5. A Vásárló a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba rakom” gomb használatával tudja a terméket virtuális Kosarába helyezni. A megvásárolni kívánt mennyiséget a „virtuális kosár darabszám” módosításával tudja beállítani. Amikor a terméket Kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális Kosarába, és ezen a felületen választhat, hogy tovább folytatja-e a vásárlást a Webáruházban („Tovább”) vagy befejezte a termékek kiválasztását és elküldi a megrendelést.

3.2.6. Ha a „Vissza a Webshopba” lehetőséget választotta, akkor a Kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti az egérmutató Kosár ikonra való húzásával, egy felugró ablak segítségével. E felugró ablakban a „Tovább” feliratra kattintva juthat el virtuális Kosarához, és folytathatja a megrendelés folyamatát.

3.2.7. Ha a fentiek szerint a „Kosár” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a Kosár tartalma, ahol ellenőrizheti Kosarának tartalmát. A Kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a Kosárból.

3.2.8. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább” feliratra kattintva regisztráció nélkül is leadhatja megrendelését.

3.2.9. Ha a Vásárló megadott minden szükséges adatot a megrendeléshez, még kérhet információt a távfelügyeleti szolgáltatásról is, ezt egy külön kattintással igényelheti, továbbá meg kell adnia a szállítási adatokat és a számlázási adatokat, valamint az értesítési adatokat, illetve megjegyzést fűzhet a rendeléshez.

3.2.10. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés folyamata során bármikor javítani tudja visszakattintva a módosítandó menüpontra. A weboldalon található Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztató előtti check- boksz-ot bejelölve a Vásárló azokat elfogadja.

3.2.11. Amennyiben Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, és a „Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, amely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy ANAMED Kft. a Vásárló ajánlatát elfogadta, és a Szerződés létrejönne.

3.2.12. A megrendelést ANAMED Kft. csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

3.3. Adatbeviteli hibák javítása

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” ikonra kattintva).

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a Szerződés létrejötte

3.4.1. A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését ANAMED Kft. automatikus beérkezési visszaigazoló e-mail útján megerősíti a Vásárló részére. A defibrillatormindenkinek.hu oldalról küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási költséget, és a fizetendő végösszeget.

3.4.2. A beérkezési visszaigazoló e-mail egy automatikus email, azaz elektronikus tértivevény. Ez az elektronikus tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése ANAMED Kft.-hez beérkezett. Megrendelésének ANAMED Kft.-hez történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

3.4.3. Ha a Vásárló a beérkezési visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a beérkezési visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Webáruház ügyfélszolgálatánál, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt ANAMED Kft. akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak. ANAMED Kft. a rendelés feldolgozásáról, összekészítéséről és a várható átvételről e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

3.4.4. Vásárló kötelessége, hogy helyes, azaz pontos e-mail címet adjon meg, a helyesség ellenőrzése ANAMED Kft.-nek nem áll módjában.

3.4.5. ANAMED Kft. a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó, megrendelés visszaigazoló e-mail útján fogadja el. ANAMED külön felhívja a figyelmet annak esetleges előfordulására, hogy a Vásárló levelezőrendszer a levélszemét/”Spam” mappába irányítja a visszaigazoló e-mailt, ezért ANAMED Kft. kifejezetten kéri Vásárlót, hogy ellenőrizze a levélszemét/”Spam” és a Promóciós mappát egyaránt.

3.4.6. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg és Vásárló egyik mappában sem találja a visszaigazolást, kérjük jelezze a posta@anamed.hu címen. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Vásárló levelezőrendszere által esetlegesen ’Spam’-be (levélszemét) és/vagy ’Promóciós’ mappába helyezett megrendelést visszaigazoló e-mail elolvasatlanságáért ANAMED Kft. felelősséget nem vállal, a ’Spam’ és ’Promóciós’ mappa ellenőrzése Vásárló kötelessége.

3.4.7. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttsége vagy Szerződéses kötelezettsége alól.

3.4.8. A Szerződés akkor jön létre, amikor az ajánlat ANAMED általi elfogadásáról szóló megrendelés visszaigazoló e-mail (tárgya: Rendelésvisszaigazolás) Vásárló e-mail fiókjába megérkezik.

3.4.9. Amennyiben ANAMED Kft. szakmai gondossága ellenére a megküldött megrendelés visszaigazoló e-mailben szereplő egy vagy több termék szállítása nem lehetséges, ANAMED Kft. jogosult ezen termékek szállításától elállni. Elállás esetén a ANAMED Kft. köteles az adott termék(ek)re vonatkozó kifizetett vételárat visszatéríteni, ezen felül semmilyen kártérítési kötelezettsége nincsen.

3.4.10. ANAMED Kft. jogosult a Szerződéstől elállni, ha a teljesítése az ellenőrzési körén kívüli, elháríthatatlan ok miatt (vis maior) ellehetetlenül, így különösen, ha a szállítási címre történő teljesítés az ANAMED Kft. vagy a Futárszolgálat, érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges.

3.4.11. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

3.4.12. A megrendelés elektronikus úton megkötött Szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

3.4.13. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.5. A megrendelés adatainak tárolása

A megrendelés adatait ANAMED Kft. szerveren tárolja. Miután Ön megadta ANAMED Kft.részére az e-mail címét, ANAMED Kft.– az 3.4.1.. pontban említett, megrendelés visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát.

4. Fizetési módok és feltételek

4.1. Fizetés banki utalással

4.1.1. A megrendelés visszaigazoló email után előleg bekérőt küldünk, amelyen megtalálhatók az átutaláshoz szükséges adatok: a megrendelt termék/ek és jellemzői/k, valamint ANAMED Kft. bankszámlaszáma és a megrendelési szám (azonosító), amit a közlemény rovatban kell feltüntetni.

4.1.2. A Vásárlónak az előleg bekérő kiküldésétől számított 5 munkanap áll rendelkezésére a rendelés végösszegének maradéktalan kiegyenlítésére.

4.1.3. A termékek átvétele, illetve kiszállítása csak a pénzügyi teljesítést és annak feldolgozását követően lehetséges, amelynek elkészüléséről e-mailben és/vagy telefonon kap tájékoztatást. Szolgáltató a beérkezett előlegről előleg számlát küld Vásárló részére a beérkezést (banki jóváírást) követő 5 napon belül.

4.1.4. A termék átvételekor egyidejűleg Vásárlónak Szolgáltató a végszámlát megküldi.

4.1.5. Banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az 10402283-50526766-72691008 (Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság)

4.2. Fizetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

4.2.1. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –ide tartozik például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.

4.2.2. A termék kifizetésekor devizában történő utalás esetén mindig a magyar forintban történő pontos vételárat kell megadni. Abban az esetben, ha ilyenkor nem a megfelelő pontos összeg kerül átutalásra, akkor a rendelés teljesítése szüneteltetésre kerül. Devizás tranzakcióknál az MKB Bank Zrt. aktuális vételi pénztári árfolyama tekintendő irányadónak.

4.2.3. A ANAMED Kft. részéről az ügylet az ÁFA tv. előírásait figyelembe véve, teljesítettnek minősül banki átutalás esetén a termék ellenértékének beérkezésekor.

4.2.4. A termék a vételár teljes kifizetéséig a ANAMED Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, azzal termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, aki emellett teljes felelősséggel tartozik a ANAMED Kft. irányába az általa okozott károk tekintetében.

4.2.5. Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.

4.2.6. Az ANAMED Kft. által kiállított számla elektronikus úton továbbított hiteles számla (azaz nem elektronikus számla), mely aláírás és bélyegző nélkül is hiteles, kinyomtatva elszámolásra alkalmas. Vásárló ennek kiállítására a vásárlási feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

4.2.7. A számlakészítés során átadott adatokat ANAMED Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, és azt megőrzi a Számviteli törvényben meghatározott időtartamig, 8 évig. Az ANAMED Kft. által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, az ÁFA tv. és egyéb jogszabályok által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat.

5. Átvétel: Szállítási módok, szállítási díjak és feltételek

5.1. Kiszállítás

5.1.1. ANAMED Kft. a termék kiszállítását a megrendelés visszaigazoló email elküldését követő - illetve banki átutalással történő fizetés esetében a teljes vételár ANAMED Kft.-nek történő kifizetését követően vállalja, ha az hiánytalanul összeállításra került, és amennyiben a Vásárló ezen időponton belül az átvételre időpontot tud megjelölni. Az átadásról ANAMED Kft. e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Az átvételi értesítő levél mellékletét képezi a számla és a garancialap.

5.1.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy a szállítási súlyok és méretek a szállítás módjától függően eltérőek, ezért túlméretes vagy túlsúlyos, küldemények esetén ANAMED Kft. azt a Vásárlóval a szállítás előtt egyezteti. ANAMED Kft. a megrendeléseket Futárszolgálat útján teljesíti. Az átadásról ANAMED Kft. e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, aki a következő munkanapon már átveheti a rendelését.

5.2. Futárszolgálat

5.2.1. Házhoz (lakcímre vagy munkahelyre) történő csomagkézbesítés országos lefedettségű, amit Futárszolgálat biztosít.

5.2.2. A házhoz szállítás kétszeri kézbesítési kísérletet tartalmaz sikertelen kézbesítés esetén, amelyet az alapdíj tartalmaz. Első sikertelen kézbesítést követően a kézbesítő telefonon egyeztet a címzettel a második kézbesítési kísérlet időpontjáról és helyéről.

5.2.3. A ANAMED Kft. kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást.

5.2.4. A várható pontos szállítási időről a megrendelése elküldése előtt tájékoztatja Önt a ANAMED Kft., illetve ezt követően a Futárszolgálat.

5.2.5. Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, ANAMED Kft. Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását ANAMED Kft. ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

5.2.6. Vásárló kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen ő maga átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolását igazolni tudja.

5.2.7. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a Vásárló részére megküldött megrendelés visszaigazoló e-mail beérkezésétől számított maximum 14 napon belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vásárló, a ANAMED Kft. jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni.

5.2.8. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékeket a Futárszolgálat visszaszállítja a ANAMED Kft.-hez, amely az ANAMED Kft. számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és az ANAMED Kft. jogosult a szállítás költségét levonni a visszatérítendő összegből.

5.2.9. A Vásárló részére a termékek átvételekor a Futárszolgálat rendszerint nem tud lehetőséget biztosítani a termékek tételes ellenőrzésére. A Vásárló átvételkor a szállítólevél aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag külsőleg megfelel a megrendelésében foglaltaknak.

5.2.10. Vásárlónak az átvételtől számított 1, azaz egy órán belül lehetősége van a tartalmát illető megfelelőséget ellenőriznie, hogy az a megrendelésében foglaltaknak megfelel. ANAMED Kft. az átvételt követő 1, azaz egy óra eltelte után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna.

5.2.11. Ha a Vásárló az átvételkor illetve átvételt követő egy órán belül sérülést tapasztal a terméken, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a futártól. Ilyen esetekben a termék visszavételét és lehetőség szerinti cseréjét a ANAMED Kft. díjmentesen biztosítja, amennyiben a sérülést és/vagy eltérést Vásárló az átvételtől számított 1, azaz egy órán belül írásban és fénykép csatolásával jelzi ANAMED Kft. Ügyfélszolgálata felé (posta@anamed.hu). Vásárló tudomásul veszi, hogy az átvételt követő 1, azaz egy óra elteltével a küldemény sérülésmentesnek és hiánytalannak minősül. Az egyértelműség érdekében ANAMED Kft. rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a termék sértetlen - semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.

6. Elállási jog

6.1. A Szerződés – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó) – a Vásárló és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6.2. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a terméknek,

több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

6.3. Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát. Amennyiben elállási jogával élni kíván, kérjük, hogy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban juttassa el (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fenti 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül, ANAMED Kft. részére.

6.4. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

6.5. Elállási jogát a Vásárló határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. ANAMED Kft. postai kézbesítés esetén a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során. Annak Vásárló elállási nyilatkozatát tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni.

6.6. A jogszabályi elállás mintatájékoztatót a szerződés mellékleteként elérheti.

6.7. Ha a Vásárló egyszerre több terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. A Vásárló elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát.

6.8. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen ÁSZF meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Az ANAMED Kft. e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

6.9. A Vásárló elállás esetén köteles a terméke(ke)t személyesen visszaszállítani vagy ANAMED Kft. fenti 1. pontban feltüntetett címére postai úton visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül.

6.10. A határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt (14 nap) a Vásárló a terméket az előbbiek szerint elküldi vagy valamely ANAMED Kft.-nek átadja. Elállás esetén a terméket összes tartozékával és eredeti csomagolásával, valamint a vásárlást igazoló eredeti számlával együtt kell visszajuttatni ANAMED Kft. részére.

6.11. A termék(ek) visszaküldése vagy visszaszállítása a Vásárló kötelessége, továbbá a visszaküldés vagy visszaszállítás közvetlen költsége minden esetben a Vásárlót terheli. (ANAMED Kft. a visszaszállításra lehetőséget nem biztosít, ezért elállás esetén minden esetben a vásárlónak kell gondoskodnia a visszaszállításról.)

6.12. Az elállási igény a nem eredeti állapot esetén megtagadható.

6.13. A Fogyasztó 14 napon belüli elállása esetén kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.14. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget ANAMED Kft. az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesítheti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonhatja. (ANAMED Kft. a termék állapotában bekövetkezett értékcsökkenést a Vásárlóra átháríthatja.) Ennek elmaradása esetén ANAMED fenntartja jogát arra, hogy az értékcsökkenés megtérítését később követelje. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó Fogyasztók Extra Elállási Joga esetében és a nem Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében, mert használt, illetve értékcsökkent termékek esetében elállásra nincs lehetőség.

6.15. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.16. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

6.17. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

6.18. ANAMED Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg hiánytalanul vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó esetében a Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.19. Amennyiben a Vásárlónak bármely további kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Webáruház ügyfélszolgálatához fordulhat a posta@anamed.hu; e-mail címen, illetve a fenti postacímen.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

7.1.1. Hibás teljesítés esetén (azaz ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak) a Vásárló a ANAMED Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. ANAMED Kft. mentesül felelőssége alól, ha a Vásárló a hibát Szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy a hibát a Szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett.

7.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

7.1.3. Fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

7.1.4. A Vásárló a kellékszavatossági igény érvényesítésekor elsősorban:

választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a szavatossági igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet;

ha a ANAMED Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Vásárlónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a ANAMED Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől; jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye;

ha a vásárolt termék nem javítható és a termékcsere ANAMED Kft. számára indokolatlan többletköltséget eredményezne, úgy ANAMED Kft. jogosultságot szerez a vételár visszafizetésére, amennyiben Vásárló a részére felajánlott azonos vagy jobb tulajdonságú másik csereterméket nem fogadja el.

7.1.5. A kellékszavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Vásárló bemutatja.

7.1.6. A választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a ANAMED Kft. adott okot.

7.1.7. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a ANAMED Kft.-vel.

7.1.8. A Vásárló közvetlenül ANAMED Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.1.9. A Fogyasztóval kötött Szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben ANAMED Kft. csak akkor mentesül a szavatossági felelőssége alól, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen (és a Vásárló a hiba keletkezésének idejét egyéb módon nem tudja bizonyítani), továbbá akkor, ha ANAMED Kft. ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.1.10. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

7.2. Termékszavatosság

7.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a kellékszavatossági vagy az itt kifejtettek szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztó a termékszavatossági igényét a termék gyártójával, előállítójával vagy a forgalmazójával (ANAMED Kft.) szemben gyakorolhatja.

7.2.2. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

7.2.3. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval, illetve forgalmazóval (ANAMED Kft.) szemben érvényesítheti.

7.2.4. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz árleszállításra, a gyártó költségén való javít(tat)ásra és elállásra nincs mód.

7.2.5. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.2.6. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.2.7. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

7.2.8. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

7.2.9. A gyártó, illetve forgalmazó (ANAMED Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy -a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak (ANAMED Kft.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8. Jótállás

8.1. Kötelező jótállás

8.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

8.1.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

8.1.4. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

elemi kár, természeti csapás okozta.

8.1.5. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs hely.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetés-szerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

8.1.6. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

8.1.7. A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a ANAMED Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az ANAMED Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

8.1.8. A meghibásodott fogyasztási cikk átvétele futárszolgálat igénybevételével vagy az Anamed Kft. székhelyén történik. A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Amennyiben a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le és felszerelésről, valamint a szállításról a ANAMED Kft. gondoskodik.

8.1.9. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

8.1.10. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 13. pontban feltüntettettek alapján.

8.2. Gyári Jótállás

8.2.1. A gyártó 60 hónap időtartam jótállást biztosít.

8.3. Jótállásra vonatkozó egyéb szabályok

8.3.1. Az egyes termékekre vonatkozó konkrét jótállási időtartama a termék adatlapján kerül feltüntetésre. Ezen határidők jogvesztő jellegűek, azaz meghosszabbításukra semmilyen esetben nincs mód. Az egyes termékekre vállalt jótállás feltételeit a vonatkozó jótállási jegy részletesen tartalmazza.

8.3.2. A jótállás kezdő időpontja a termék átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést ANAMED Kft. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. ANAMED Kft. a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Vásárló a terméket átveszi.

8.3.3. ANAMED Kft. jótállási kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék Vásárló részére való átadását követően keletkezett, így például, ha a hiba:

szakszerűtlen üzembe helyezésből (amelyet nem ANAMED Kft. vagy megbízottja végzett),

túlterhelésből, erőszakos külső behatásból, sérülésből, beázásból, helytelen tárolásból, rongálásból,

a használati-kezelési útmutatótól eltérő vagy egyéb okból rendeltetésellenes használatból, szakszerűtlen szerelésből, valamint egyéb nem gyártási eredetű okból fakad, illetve azt elemi kár, természeti csapás okozta, vagy

ha a kötelezően előírt karbantartási, beállítási munkákat a készüléken nem végezték el.

8.3.4. Nem felel továbbá ANAMED Kft., ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

8.3.5. Nem terjed ki a jótállás a kopó-fogyó alkatrészekre és tartozékokra, a rendeltetésszerű használat természetes következményekénti elhasználódása esetén. Ezekre az alkatrészekre és tartozékokra csak a gyártáskor már meglévő hibák esetén érvényes a jótállás.

8.3.6. A jótállási jogokat a termék tulajdonosa a jótállási idő végéig az ANAMED Kft.- nél közvetlenül a jótállási jeggyel érvényesítheti A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogoktól függetlenül is megilletik.

9. Számlázás

9.1. Az ANAMED Kft. a számlát elektronikusan továbbítja a rendelés során megadott e-mail címre.

9.2. Az ANAMED Kft. által kiállított számla a jogszabályi előírásoknak megfelel, Áfa tartalommal rendelkezik, sorszámozott, nyilvántartott, kinyomtatva elszámolásra alkalmas, aláírás és bélyegző nélkül is hiteles.

9.3. Az ANAMED Kft. számlát kizárólag valós vásárlói adatokkal tud kiállítani, érvényes számlázási adatok hiányában ANAMED Kft. a rendelést törli. Vásárló felelősségi körébe tartozik, hogy az általa megadott számlázási adatai valósak és érvényesek.

9.4. Garanciális hiba esetén az elektronikus számla és/vagy garancialap igazolja a vásárlás tényét, azonban a számlaszám vagy rendelési azonosító alapján is visszakereshető az eredeti számla.

9.5. Az ANAMED Kft. a Vásárló által megadott adatok alapján kiállított számlát nem tudja javítani. Abban az esetben, ha Vásárló hibás számlázási adatokat adott meg és kéri az érintett számla sztornózását, úgy ANAMED új számlát állít ki. Amennyiben a Vásárló által megadott adatok alapján kiállított számla a Vásárlónak felróható okból nem megfelelő, úgy ANAMED a tárgyhónapban kiállított számlát az adott hónapban tudja az eredeti számla törlése és az új számla kiállítása mellett módosítani.

10. Ügyfélszolgálat / kapcsolatfelvétel

A Webáruház ügyfélszolgálati időben elérhető.

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük, jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken posta@anamed.hu

Tel.: +36 (1) 220-9236

Munkanapokon (hétfő–péntek): 8:00–16.00

11. Fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek

11.1. Panaszügyintézés

A Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy ANAMED Kft. tevékenységével kapcsolatos kifogásait ANAMED Kft. részére szóban vagy írásban terjesztheti elő az alábbi elérhetőségeken:

posta@anamed.hu

Tel.: +36 (1) 220-9236

Munkanapokon (hétfő–péntek): 10:00–18.00

11.2. ANAMED Kft. az átvevő ponton a Fogyasztók által leadott írásbeli kifogásokat egyaránt panaszként kezeli.

11.3. A szóbeli panaszokat ANAMED Kft. lehetőség szerint helyben, azonnal megvizsgálja, illetve szükség szerint orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges vagy a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

11.4. ANAMED Kft. a jegyzőkönyv egy példányát a személyesen közölt (átvevő ponton) szóbeli panasz esetén helyben köteles a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

11.5. ANAMED Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv kitöltött másolati példányát.

11.6. Minden egyéb esetben ANAMED Kft. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

11.7. ANAMED Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Az intézkedés jelen Szerződés értelmében a postára adást jelenti.

11.8. A panasz elutasítása esetén ANAMED Kft. az elutasítás részletes indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

11.9. ANAMED Kft. a jegyzőkönyvet (akár szóbeli, akár írásbeli panasz esetén) a panaszra tett érdemi válaszával együtt 5 évig megőrzi.

12. Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál

12.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

13. Békéltető testületek

13.1. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

13.2. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

13.3. Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

13.4. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

13.5. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

13.5.1. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

14. Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

15. A webáruház szerver alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

16. Személyes adatok védelme

16.1. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi ANAMED Adatkezelési tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló vásárlás során megismeri, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy ANAMED Kft. vásárlással, a megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételeknek megfelelően kezelje.

17. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

17.1. ANAMED Kft. jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

17.2. ANAMED Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és azt, hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.

17.3. Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2020.08.04.

18. Vegyes rendelkezések

18.1. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a Fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,

a Fogyasztó és vállalkozás közötti Szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

19. Mellékletek

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az (1....)

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (2...). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3....)

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4.....)

(5 ....)

(6 ....)

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez:

(1.....) Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;

c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

(2.....) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és - ha van - telefonszámát, telefaxszámát és elektronikus levelezési címét.

(3.....) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: „Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

(4.....) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következő szöveget: „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

(5.....) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át

a) az alábbiak közül illessze be a megfelelőt:

- „A terméket visszafuvarozzuk Öntől.”, vagy

- „Ön köteles számunkra vagy .... [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”;

és

b) illessze be a megfelelőt:

ba) „A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy

bb) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy

bc)Távollévők között kötött szerződés esetében,ha Ön nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét - azaz... [illessze be az összeget] fuvarozási költséget - Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege... [illessze be az összeget].”, vagy

bd)Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”;

és

c) illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”

(6.....) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”